Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe klientów, jest firma NIKI-BIS SITODRUK MARCIN NIKIEL, z siedzibą w Bielsku-Białej
ul. Krakowskiej 257, 43-300 Bielsko-Biała

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa

danych osobowych?

Pisemnie – oto dane kontaktowe:

adres e-mail: biuro@nikibis.com.pl,

marketing@nikibis.com.pl

adres pocztowy: ul. Krakowska 257, 43-300, Bielsko-Biała

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas kontaktów w sprawie zleceń/zamówień na różnego rodzaju usług reklamowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę

NIKI-BIS SITODRUK MARCIN NIKIEL?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Państwa zleceń/zamówień, w tym do: realizacji usług sprzedaży z firmą NIKI-BIS SITODRUK MARCIN NIKIEL

  • obsługi zleceń/zamówień, które do nas Państwo kierują drogą elektroniczną; kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
  • przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy NIKI-BIS SITODRUK MARCIN NIKIEL, którym jest: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług firmy NIKI-BIS SITODRUK MARCIN NIKIEL,
  • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail, telefon oraz social media; obsługa Państwa zamówień przekazywanych w szczególności pracownikom firmy NIKI-BIS SITODRUK MARCIN NIKIEL,
  • oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem usługi; organizacja programów lojalnościowych,szkoleń, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; prowadzenie analiz statystycznych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  • jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu: organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją Państwo wyrazili,
  • będziemy przetwarzać Państwo dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwo następujących danych osobowych, aby móc zrealizować Państwa zlecenie/zamówienie, a tym samym świadczyć Państwu usługę: adres e-mail, telefon oraz informacja o firmie i jej adresie. Nazwisko i imię, adres zamieszkania (w przypadku pobierania faktur przez osoby fizyczne)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zlecenia/zamówienia, a w konsekwencji nie będziemy mogli nawiązać z Państwem stałej współpracy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec firmy NIKI-BIS SITODRUK MARCIN NIKIEL

w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę NIKI-BIS SITODRUK MARCIN NIKIEL; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte;

Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Macie państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa

danych?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy: przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli, Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Proszę pamiętać, że z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe wykorzystywane są w firmie NIKI-BIS SITODRUK MARCIN NIKIEL,

firmie prowadzącej księgowość NIKI-BIS SITODRUK MARCIN NIKIEL,

finansowych, wystawiania faktur, roszczenia należności.

Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas realizacji zamówienia oraz zawartej z Państwem stałej współpracy, a także po jej zakończeniu przez okres niezbędny w celach:  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem zamówionych usług, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania współpracy lub do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych,szkoleń, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących

przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma NIKI-BIS SITODRUK MARCIN NIKIEL zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie przez firmę NIKI-BIS SITODRUK MARCIN NIKIEL.